در راستای بهبود میز خدمت مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه خدمت جستجوی تلفنهای دانشگاه بر روی دامنه tel.sutech.ac.ir قرار داده شده است. این خدمت امکان را فراهم می کند که بر اساس نام، سمت، دانشکده، بخش و یا ایمیل شماره تلفن مورد نظر را بیابید و یا بر اساس شماره تلفن فرد مورد نظر را بیابید.

همچنین تغییرات در اطلاعات تماس افراد توسط روابط عمومی در این سیستم اعمال خواهد شد و بلافاصله توسط دیگران قابل مشاهده خواهد بود.

این خدمت، حاصل پروژه نهایی آقای امید رجایی دانشجوی کارشناسی مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شیراز و به راهنمایی دکتر شمسی نژاد می باشد.