تلفن های دانشگاه ۰۷-۳۷۳۵۴۵۰۱

سمت نام و نام خانوادگی وظایف تلفن داخلی
مدیریت مرکز کامپیوتر دکتر پیروز شمسی نژاد ریاست مرکز رایانه  
مسئول شبکه آقای مهندس سیامک خلیلی مسئول شبکه ۲۸۳۹
کارشناس کامپیوتر آقای مهندس رضا یوسفی مسئول تعمیرات-مرکز محاسبات سریع ۲۸۴۵
کارشناس کامپیوتر آقای مهندس بهنام صحرایی مسئول امور مربوط به شبکه ۲۷۴۵
کارشناس کامپیوتر آقای مهندس مهدی صمصامی مسئول سیستم مدیریت آموزش - ایمیل دانشگاه ۲۸۴۵
کارشناس کامپیوتر خانم مهندس نگار بلاغي اينالو مسئول اتوماسیون اداری - وب سایت دانشگاه ۲۸۳۱
کارشناس کامپیوتر آقای مهندس محمد امین قاسم پور مسئول وب سایت انگلیسی دانشگاه ۲۸۰۲