آدرس :شیراز بلوار مدرس دانشگاه صنعتی شیراز- ساختمان مدیریت

تلفن:۳۷۲۶۴۱۰۵-۰۷۱